Визия

  Поларис е единна платформа, съдържаща локални и агрономически данни, които се използват за планиране на отглеждането на голям брой земеделски култури през всичките им периоди на вегетация във всички региони в Света.

Мисия

   Поларис съдържа различни услуги организирани около подробен списък с култури, съдържащ 4 нива на описателност, създаден от агрономите и изследователите в Яра. Освен специфичните данни за култури в платформата се съхраняват и обработват данни за сателитни снимки, данни за почвата като текстура и почвени проби, данни за време и прогноза и данни, създадени от инструменти, предлагани от Яра или получени чрез иновативни агрономически модели.

  Платформата съдържа отделни услуги за култури, региони, периоди на вегетация, мерни единици, торове и химически продукти и т.н., в които се поддържат голям по обем данни, използвани от повечето софтуерни продукти на Яра и други компании. 
Най-специфичната функционалност е инструмент за изготвяне на препоръки за торене, базирани на желан добив и почвени анализи за определено поле и култура. Платформата предоставя възможност на нетехнически грамотни лица, които имат агрономически познания да въвеждат различни формули за изчисляване на количество торове, за да тестват предписания. Това позволява Яра да използва най-силното си “оръжие”, а именно богатия дългогодишен опит на пазара и високо образованите служители от Агрономския и Изследователския отдел на Яра. Не случайно Поларис е един от най-популярните и атрактивни проекти разработвани от Яра, като буди интерес и в много компании, които предоставят софтуерни решения на земеделци и фермери, но поради една или друга причина не могат да разработят ефективни препоръки за торене за такъв голям брой култури, вземайки предвид регионалните специфики.

  Инженерният екип на Поларис се състои от 15 IT специалисти. Голяма част, от които са част от екипа на Яра България и са отговорни за управлението на екипите, изготвянето на архитектурата на проектите, програмирането и поддържането на системите, както и на осигуряване на качеството им.